Ibland kan man undra vad beslutsfattarna har emellan öronen. Vi förväntas nu uppdatera vår avfallshantering vad gäller avloppet, för att minska på vår miljöbelastning genom att minska vårt fosfor utsläpp med minst 85%. Detta för att rädda våra hav och sjöar. Det låter ju fint men hur ska man minska från noll utsläpp i havet?

Vi måste alltså betala stora pengar, priset av en mindre bil (!), för att filtrera bort 85% av vårt fosforutsläpp men eftersom vårt utsläpp i praktiken är noll, så kommer varje åtgärd att försämra vårt avlopp ur miljösynpunkt. Nu har vi ett slutet system där allt avfall töms och komposteras för att sedan användas av bönderna på åkrarna. Detta är ett optimalt system eftersom bönderna då behöver mindre mängd gödsel, som är väldigt energikrävande att tillverka. Studier har också visat att komposten är bättre för åkrarna och gör att näringen binds bättre i marken. Det gör att mindre mängd fosfor slipper ut i våra vattendrag jämfört med konstgödsling.

Detta betyder alltså att vår kompostering minskar nettoutsläppen av fosfor men detta vill myndigheterna att vi ska ändra till något annat. Alternativen är få men det sämsta är det som kommunen vill att vi gör, att koppla upp oss till deras avloppsnät. Varför är det det sämsta, de har ju ett bra reningsverk? Jo, därför att deras reningsverk är visserligen bra, men dess verkningsgrad ligger på kanske 90% (uppskattning), vilket betyder att om vi kopplar upp oss till deras system så kommer 10% av våra fosforutsläpp att hamna i havet. Vi tvingas alltså att byta från ett system som i praktiken minskar fosforutsläppen, till ett som släpper ut ca 10%. Jag anser att det är orimligt och jag vill inte betala dyra pengar för ett system som är mångfalt sämre än det nuvarande!

Men hur är det då med gråvattnet? Det släpps ju ut i naturen orenat? Det gör det men det innehåller knappt någon fosfor alls. Det är enbart maskindiskmedlet som innehåller fosfor och jag beräknade vår fosforbelastning till ungefär 6 kg per år men det är inte den mängd som når havet. Den mängden är noll. Hur? Jo, därför att allt vatten som rinner över i brunnen, rinner ut i ett dike, men därifrån rinner det ingenstans. Diket är alltid torrt och där växer inte t.ex. brännässlor, vilket betyder att det är för torrt eller för näringsfattigt. I vårt fall antagligen båda för det verkliga utsläppet är nära noll.

Vi har alltså dels toalettavfallet som komposteras, vilket igen minskar på behovet av gödsel, vilket minskar på nettoutsläppen av fosfor. Dels har vi gråvattnet som dels inte innehåller just nån fosfor alls, dels far det ingenstans. Vårt totala utsläpp är på ca 6 kg per år men vårt nettoutsläpp är negativt p.g.a komposteringen. Detta tvingas vi alltså att byta till ett dyrt system som drar ström och kräver kemikalier, eller så pumpas det ut i havet utan att få bort allt fosfor. Idiotiskt!

Ja, jag glömde nästan nämna ett annat alternativ som är ännu dyrare än det kommunala men som är kanske lite bättre ur miljösynpunkt, åtminstone vad gäller fosfor, eftersom då pumpas avfallet inte ut i havet. Det är ett slutet system som renar avfallet med kemikalier och bakterier. Det låter bra men det är väldigt dyrt. Därtill kräver systemet ström, eftersom vattnet pumpas. Det är ganska dyrt i underhåll och det slutliga resultatet är problemavfall som inte kan användas på åkrarna. Det är trots allt vettigare än det kommunala systemet men då används kemikalier som är giftiga. T.o.m så giftiga att de måste skickas med specialförsändelse!

Hundratusentals finländska hushåll kommer att tvingas gör samma förändringar och det är inte ett steg till det bättre i många fall. Det finns säkert exempel där förändringen är positiv men här där vi bor är det i många (de flesta?) fall tvärtom. Folk tycks inte heller ifrågasätta detta utan betalar, om än motvilligt, för ett avfallsystem som ofta inte ens fungerar. Lagen är bra om det betyder mindre utsläpp men i vårt fall betyder det större utsläpp och jag anser att det inte är acceptabelt att tvingas betala stora summor för att smutsa ner mera. Man borde beakta att det kan finnas fungerande system som inte kan göras bättre och när vi byter ut vår maskindiskmedel till ett sådant som inte innehåller fosfor, om sådana finns, så försvinner även det sista lilla som nu eventuellt slipper ut i diket.

Trots att vi släpper ut 6 kg fosfor per år, så är vårt nettoutsläpp negativt p.g.a komposteringen. Vi hjälper alltså till att minska på utsläppen genom att hjälpa bönderna att använda sin gödsling effektivare och genom att de inte behöver köpa konstgödsel som skapar stora koldioxidutsläpp utöver fosforutsläppen. Jag kan inte nog betona idiotin i allt detta. Jag vill värna om miljön och jag har lagt ut stora summor på att minska vår elförbrukning men vad gäller avloppsvattnet kan jag inte göra annat än minska på användningen av maskindiskmedel men inte ens det kommer att någon verklig nytta ut miljösynpunkt, annat än vad då tillverkning och transport inverkar.

Det finska auktualitetprogrammet MOT har gjort ett par program om detta ämne och där har de synat siffrorna lite noggrannare. De kom fram till att när man gjorde beslutet utgick man ifrån det antagandet att allt fosfor som hushållen släpper ut hamnar i havet och det är redan där, där allt går åt pipan. En stor del av den utsläppta fosforen hamnar inte alls i havet, utan tas upp på vägen dit. De finska hushållen beräknas tvingas betala över 4 miljarder euro under de närmaste åren för system som fungerar dåligt eller inte alls. Av de testade systemen fungerade knappt hälften.

Varför gör man inte ett beslut som är vettigt och kräver slutna system och kompostering? Då får man all fosfor till nytta och man minskar behovet av konstgödsel, vilket verkligen vore bra för miljön. Det skulle minska både koldioxid- och fosforutsläppen.Varför ska vi tvingas hosta upp tusentals euron för system som inte fungerar eller som i bästa fall fungerar dåligt? Är det vettigt ur miljösynpunkt att gräva upp gamla system och sätta ner plasttankar med pumpar för att filtrera bort fosfor? Hela förändringen kostar oss miljarder och kommer att ha en negativ miljöpåverkan då all tillverkning och installation belastar miljön. Därtill hamnar de flesta att göra om allt efter några år, då eländet inte fungerar.

Att istället kompostera skulle kosta en bråkdel och skulle samtidigt göra stora inbesparingar för bönderna. Orsaken till att man inte gör detta är tungmetallerna som man tidigare hittade i avfallet men nya studier har visat att tungmetallbelastningen har minskat till en acceptabel nivå. Det sjuka är att vi inte vill ha det på våra åkrar men det är ok att pumpa ut det i havet! Varför gör vi så när inte måste och när det finns bättre alternativ? Varför agerar vi människor inte vettigare? Varför protesterar ingen emot dylika idiotiska belut? En orsak är att ingen vill stämplas som miljöbov, vilket man blir om man motsätter sej något som myndigheterna hävdar att är bra för miljön. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att lagen är bra för miljön men sunt förnuft säger motsatsen.

Annonser